Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

Voer opdrachten uit voor Rijkswaterstaat via Circle8

Disclaimer

De website van Circle8, evenals de sites van People for Office en KwiiK, zijn met zorg samengesteld maar dienen slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter Circle8, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.